ధర్మప్రచార నైపుణ్యాలు

వివరణ

దావహ్ స్కిల్స్ అనే ఈ వీడియో రికార్డింగ్ ను జైనబ్ అషర్రీ తయారు చేసారు. ధర్మప్రచారాన్ని క్రమక్రమంగా కొనసాగిస్తూ, ఎదుటి వ్యక్తి దానిని స్వీకరించేలా చేసే పద్ధతి. ధర్మప్రచారకుడు తన సామర్ధ్యాన్ని మరియు ఎదుటి వాని స్పందన - ప్రతిస్పందనను గమనిస్తూ ధర్మప్రచారం చేసే పద్ధతి ఇక్కడ వివరించబడింది.

ఫీడ్ బ్యాక్