నాలుగవ శతాబ్దపు చర్చీ ఫాదిరీల చేతిలో ఏకదైవత్వం

వివరణ

ఎలా క్రైస్తవులు జీసస్ అలైహిస్సలాం ను దేవుడిగా మార్చినారో వివరించే రచన యొక్క ఆడియో రికార్డింగు.

ఫీడ్ బ్యాక్