ఇస్లాం పై ఫోకస్

వివరణ

సాక్ష్యప్రకటన, ఎలా నమాజు చేయాలి, ఎలా సంతోషంగా ఉండాలి, మహిళల గురించి కొన్ని విషయాలు మరియు జీసస్ అలైహిస్సలాం యొక్క దైవత్వ అంశం మొదలైన ఇస్లాం గురించిన అనేక అంశాలను కొందరు పండితులు ఇచ్చిన ఈ ఉపన్యాసాలు చర్చిస్తున్నాయి.

Download

మూలాధారం:

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్