సున్నీలు మరియు షియాలు

వివరణ

సున్నీలు మరియు షియాల గురించి వివరిస్తున్న మంచి వ్యాసం. కొందరు అమాయుకులు షియాలదే అసలైన ఇస్లాం మరియు వారే అసలు ముస్లింలనే భ్రమకు గురికాకుండా, షియాల మార్గభ్రష్టత్వాన్ని స్పష్టంగా బట్టబయలు చేస్తున్నది. అదే సమయంలో, ఇది సాధారణ షియాలలో సత్యాన్వేషణ ఆసక్తిని పెంచి, ఆలోచింపజేసి, ఇస్లాం ధర్మంలో ప్రవేశించేలా చేస్తుంది.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్