నరకానికి చేర్చే వడ్డీలు, చక్రవడ్డీలు

వివరణ

ఈ ఉపన్యాసంలో ఇహపరలోకాలలో వడ్డీల వలన కలిగే ఘోర ప్రమాదాల గురించి షేఖ్ ఉమర్ సులైమాన్ చర్చించారు. అంతేగాక దాని నుండి ఎలా బయటపడవచ్చో తెలిపారు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్