జ్ఞానార్జన స్వర్గానికి రాజబాట

వివరణ

ఈ రికార్డింగ్ లో జ్ఞానం అర్జించడంలోని అనేక శుభాల గురించి ప్రస్తావించబడింది - వ్యక్తిగత కర్తవ్యం, జ్ఞానార్జనలో లభించే పుణ్యాలు, ధార్మిక జ్ఞానం సంపాదించే సరైన మార్గం, విద్యార్థుల నైతికత, తన ధర్మం గురించి ప్రతి ముస్లిం తెలుసుకోవలసిన అతి ముఖ్య విషయాలు.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్