సృష్టి ఉద్దేశ్యం

ఉపన్యాసకులు : బిలాల్ ఫిలిఫ్స్

వివరణ

అసలు అల్లాహ్ సృష్టిని ఎందుకు సృష్టించాడు మరియు ప్రత్యేకంగా మానవులను ఎందుకు సృష్టించాడు అనే ప్రశ్నపై చర్చ

ఫీడ్ బ్యాక్