? దాని అసలు సౌందర్యాన్ని మీరు గుర్తించారా

వివరణ

ఇస్లాం ధర్మంలోని సౌందర్యాన్ని చక్కగా వివరించే గొప్ప ఆడియో. దీనిని డాక్టర్ నాజీ ఇబ్రాహీం అర్ఫాజ్ తయారు చేసారు. అందరికీ నచ్చే ఒక మంచి ఆడియో ప్రోగ్రాం ఇది.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్