జీవిత లక్ష్యం

ఉపన్యాసకులు : ఖాలిద్ యాసీన్

వివరణ

1994లో సౌదీ అరేబియాలో షేఖ్ ఖాలిద్ యాసీన్ ఈ ప్రసంగం చేయగా, అక్కడి శ్రోతలలో నుండి 43 మంది ప్రజలు వెంటనే ఇస్లాం ధర్మం స్వీకరించారు.

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్