• థాయిలాండ్

    రివ్యూ : శాఫీ ఉథ్మాన్

    ఇస్లాం పరిచయం - అనేక నిదర్శనాల వెలుగులో, సృష్టికర్త ఉనికి, ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం యొక్క సత్యసందేశం, ఖుర్ఆన్ మరియు హదీథుల సత్యత మొదలైన వాటిని ముస్లిమేతరుల కోసం స్పష్టంగా వివరించబడింది.

ఫీడ్ బ్యాక్