మంత్రవిద్య మరియు జాదూలకు సంబంధించిన ధర్మాజ్ఞలు

వివరణ

ముస్లింలకు తీవ్రనష్టం కలిగించే అతి ప్రమాదకరమైన మ్యాజిక్ ప్రభావం గురించి వివరణ మరియు దాని నుండి కాపాడే కొన్ని దుఆలు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్