జకాతు అంటే తప్పని సరి విధిదానం

వివరణ

జకాతు చెల్లింపు, ఏ యే వస్తువులపై మరియు ధనంపై అది తప్పనిసరి, దానిని ఎవరికి ఇవ్వాలి మొదలైన ముఖ్యాంశాలు వివరించే ఒక మంచి సంక్షిప్త పుస్తకం. జకాతు గురించి కొన్ని ముఖ్యమైన ఫత్వాలు కూడా ఇందులో ఉన్నాయి.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్