రమదాన్ లోని ఖయాముల్లైల్ - రాత్రి ఐచ్ఛిక నమాజులు

వివరణ

రమదాన్ లోని ఖయాముల్ లైల్ (రాత్రి ఐచ్ఛిక నమాజులు) నియమాలు మరియు సున్నతుల సారాంశం

ఫీడ్ బ్యాక్