ప్రజల తప్పులు సరిదిద్దటంలో ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం అనుసరించిన పద్ధతులు

వివరణ

ప్రజల తప్పులు సరిదిద్దటానికి ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వేర్వేరు మార్గాల ద్వారా ప్రజలకు ఇచ్చిన సలహాలు

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్