ముహమ్మదుర్రసూలుల్లాహ్ (ముహమ్మద్, అల్లాహ్ యొక్క ప్రవక్త) అనే మన సాక్ష్య ప్రకటన యొక్క అర్థం

వివరణ

ముహమ్మద్, అల్లాహ్ యొక్క ప్రవక్త మరియు సందేశహరుడు అనే సాక్ష్యప్రకటన యొక్క అర్థం ఇక్కడ వివరించబడింది.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్