ముహమ్మదుర్రసూలుల్లాహ్ (అంతిమ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం)

వివరణ

ఈ పుస్తకంలో ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం జీవిత చరిత్ర మరియు ఆయన సద్గుణాల గురించి వివరించబడింది. అంతేగాక ఆయన విశేష గుణాలను కొనియాడిన కొందరు పాశ్చాత్య దేశాల సమకాలీన మేధావుల పలుకులు కూడా ఇందులో పేర్కొనబడినాయి.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్