సరైన విశ్వాసం, సిద్ధాంతం మరియు దానిని వ్యతిరేకించే విషయాలు, ఇస్లాం కు విరుద్ధమైన విషయాలు

వివరణ

ఇది ఇమాం అబ్దుల్ అజీజ్ బిన్ బాజ్ ఇచ్చిన ఉపన్యాస సారాంశం. ఇందులో సరైన విశ్వాస సిద్ధాంతాల గురించి స్పష్టంగా చర్చించబడినది.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్