ఏకదైవత్వ పుస్తకం (కితాబుత్తౌహీద్)

రచయిత : ముహమ్మద్ బిన్ అబ్దుల్ వహాబ్

రివ్యూ:

మూలాధారం:

కేటగిరీలు:

వివరణ

సాధారణంగా జరిగే ఏకదైవత్వం లోని అనేక పొరపాట్లు ఇక్కడ తెలుయును

ఫీడ్ బ్యాక్