సృష్టికర్త మరియు సృష్టికి మధ్య ఉన్న సంబంధం

వివరణ

సందేశం చిన్నదిగా ఉన్నా, విషయ ప్రాధాన్యతలో చాలా ప్రముఖమైనది, చాలా ఉపయోగకరమైనదీను. తౌహీద్ (ఏకదైవారాధన), బహుదైవారాధన (షిర్క్), మొదలైన ముఖ్యమైన విషయాలు చర్చించబడినాయి.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్