అశ్పాహీనీయ సిద్ధాంతం గురించి వివరణ

వివరణ

ఇమాం అశ్పాహీనీ లేఖకు షేఖుల్ ఇస్లాం ఇచ్చిన సమాధానం - అందులోని విషయాలన్నింటినీ తీవ్రంగా, స్పష్టంగా ఆధారాలతో ఖండించిన విధానం

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి

మూలాధారం:

ఫీడ్ బ్యాక్