నడిరేయి లేక ఆఖరి ఝాములో చదివే ఐచ్ఛిక నమాజులు

వివరణ

అల్లాహ్ కు ఎంత దగ్గరకు చేరవేస్తాయొ, అల్లాహ్ ఈ సమయంలో చేసే దుఆలను స్వీకరించటానికి ఎక్కువ అవకాశాలున్నాయో, వివరంగా తెలుపుతుంది

Download
ఫీడ్ బ్యాక్