అజాన్ ( నమాజు కోసం ఇచ్చే పిలుపు) మరియు అఖామత్ ( నమాజ్ ప్రారంభంలో ఇచ్చే ఆఖరి పిలుపు)

వివరణ

అజాన్ మరియు అఖామత్ -

Download
ఫీడ్ బ్యాక్