తౌహీద్ (ఏకదైవత్వం) తేజస్సు మరియు షిర్క్ (బహుదైవారాధన) యొక్క దుష్టత్వం, ఘోరపాపం

వివరణ

ఏకదైవత్వపు అసలైన, వాస్తవమైన, సహజమైన రూపం మరియు బహుదైవారాధన యొక్క కల్పిత, ఘోరపాపపు, అసహజమైన రూపం - వివరంగా చర్చించబడినది.

ఫీడ్ బ్యాక్