నిజాయితీ యొక్క తేజస్సు మరియు ప్రపంచవ్యామోహపు గాఢాంధకారం - మరణం తర్వాత జీవతపు వెలుగులో - ఖుర్ఆన

వివరణ

నిజాయితీగా అల్లాహ్ యొక్క ధర్మాన్ని అనుసరించటం మరియు ప్రాపంచిక వ్యామోహంలో అల్లాహ్ ఆజ్ఞలను తిరస్కరించి ఇష్టానుసారంగా జీవించే వారికోసం మేలుకొలుపు గా పనిచేసే మంచి వివరణ

ఫీడ్ బ్యాక్