నమాజు విధానం - ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నత్ ల ఆధారంగా

వివరణ

క్లుప్తంగా నమాజు విధానం - ఆది నుండి అంతం వరకు నమాజులో పాటించవలసిన వివిధ ఆచరణలు - ఖుర్ఆన్ సున్నత్ ఆధారంగా

Download
ఫీడ్ బ్యాక్