భయంకర పరిస్థితులలో నమాజు చదవవలసిన విధానం

వివరణ

అపాయ పరిస్థితులలో నమాజు చదివే విధానం, ఇస్లామీయ జీవన విధానం యొక్క ఆవశ్యకత మరియు దాని ఉపయోగాలు వివరించే మంచి పుస్తకం

Download
ఫీడ్ బ్యాక్