అంతిమ ప్రవక్త ద్వారా అల్లాహ్ పంపిన ఏకదైవత్వం (తౌహీద్) యొక్క వివరణ

ఫీడ్ బ్యాక్