ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గురించి పవిత్ర బైబిల్ ఏమి చెబుతున్నది?

వివరణ

ఈ పుస్తకంలో 21 పేజీలు ఉన్నాయి. షేఖ్ అహ్మద్ దీదాత్ మరియు ఇతరుల మధ్య బైబిల్ గ్రంథంలో అంతిమ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ప్రస్తావన గురించి, కొన్ని భవిష్యవాణుల గురించి జరిగిన కొన్ని వాదనల సంకలనం ఇది.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్