ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గురించి బైబిల్ ఏమంటున్నది ?

వివరణ

దీనిలో 21 పేజీలు ఉన్నాయి. ఇది షేక్ అహ్మద్ దీదాత్ రహిమహుల్లాహ్ మరియు కొందరు ముస్లిమేతరులకు బైబిల్ లో ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ప్రస్తావన గురించి జరిగిన చక్కటి చర్చలు ఉన్నాయి.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్