ఘోరమైన పాపాలు

వివరణ

ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతులలో అల్లాహ్ మరియు ఆయన అంతిమ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం నిషేధించినవి మరియు ముందు తరం సహాబాలు నివారించిన పనులే ఘోరమైన పాపకార్యాలు. ఎవరైతే ఇలాంటి ఘోరమైన పాపాల నుండి దూరంగా ఉంటారో, అలాంటి వారి చిన్న చిన్న పాపాలను క్షమించి వేస్తానని అల్లాహ్ వాగ్దానం చేసినాడు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్