ఇస్లామీయ మూలస్థంభాలలోని ఒక మూలస్థంభం హజ్ యాత్ర

వివరణ

ఈ వ్యాసంలో హజ్ యాత్ర ఎందుకు చేయాలి మరియు హజ్ దినాలలోనే హజ్ యాత్ర ఎందుకు జరుగుతుంది అనే ముఖ్యాంశాల గురించి చర్చిస్తున్నది.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్