అల్ ఎతేకాఫ్

వివరణ

దీనిలో ఎతేకాఫ్ అంటే అల్లాహ్ కొరకు మస్జిదులో ఏకాంతవాసం పాటించడం గురించి మరియు దానిలోని శుభాల గురించి సవివరంగా చర్చించబడింది.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్