అల్ ఎతేకాఫ్

వివరణ

దీనిలో ఎతేకాఫ్ అంటే అల్లాహ్ కొరకు మస్జిదులో ఏకాంతవాసం పాటించడం గురించి మరియు దానిలోని శుభాల గురించి సవివరంగా చర్చించబడింది.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి