అల్ ఈద్

వివరణ

దీనిలో మొత్తం రమదాన్ మాసం ఉపవాసాలు ఉన్న తర్వాత జరుపుకునే ఈదుల్ ఫిత్ర్ పండుగ గురించి మరియు దుల్ హజ్ 10వ తేదీన జరుపుకునే బక్రీదు పండుగ గురించి రచయిత క్షుణ్ణంగా చర్చించారు.

Download

మూలాధారం:

ఇస్లామీయ వెబ్సైటు www.islamway.net

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్