జకాతుల్ ఫిత్ర్

వివరణ

దీనిలో రమదాన్ మాసాంతంలో అంటే ఈదుల్ ఫిత్ర్ అనే రంజాన్ పండుగ నమాజు కంటే ముందు బీదలకు ఇవ్వ వలసిన జకాతుల్ ఫిత్ర్ దానం గురించి రచయిత క్షుణ్ణంగా చర్చించారు.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్