ద కీ టు అండర్ స్టాండింగ్ ఇస్లాం

వివరణ

ద కీ టు అండర్ స్టాండింగ్ ఇస్లాం అంటే ఇస్లాం ధర్మాన్ని అర్థం చేసుకోవటానికి ఉపయోగపడే తాళం చెవి అనే పుస్తకం పాఠకులకు ఇస్లాం, ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం, ఇస్లామీయ ఆరాధనలు, ప్రవక్త జీసస్ (ఈసా అలైహిస్సలాం) గురించి ఇస్లామీయ దృక్పథం మొదలైన విషయాల గురించి వివరిస్తున్నది.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్