ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం యొక్క కారుణ్య స్వభావం

వివరణ

ఈ తొమ్మిది ప్రసంగాలలో, డాక్టర్ ఆదమ్ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం యొక్క జీవిత చరిత్ర ఉద్యానవనాలపై దృష్టిసారించారు. అందులో ఆమె సున్నితమైన పొందికతో ఒక పూలగుత్తిని తయారు చేసారు. ఆ పూలగుత్తిలోని ప్రతి పువ్వు ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం జీవితంలో దయాగుణాలను, కారుణ్య స్వభావాన్ని తెలిపే సంఘటనలనూ సూచిస్తున్నది. ఆ పూలగుత్తిని ఆమె మానవజాతికి బహుమతిగా ఇచ్చినారు. దానితో పాటు "నేను మానవజాతి కొరకు కారుణ్యమార్తిగా పంపబడినాను" అని వ్రాసి ఉన్న ఒక చిన్న కార్డును అంటించారు.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి

మూలాధారం:

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్