ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం మిషన్ యొక్క సార్వత్రిక దయాగుణం

రచయిత : అబూ సల్మాన్

రివ్యూ: ముహమ్మద్ అబ్దుర్రఊఫ్

మూలాధారం:

కేటగిరీలు:

వివరణ

అన్ని లోకాల కొరకు కరుణామయుడిగా ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లంను అల్లాహ్ పంపినాడు. అందుకనే ముస్లింలు ఆయనపై సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం అనే పదాలతో సలాములు, దరూద్ పంపుతూ ఉంటారు.

ఫీడ్ బ్యాక్