నిలకడగా అల్లాహ్ యొక్క దీవెనలు ప్రసాదించబడే కారణం

వివరణ

నిలకడగా అల్లాహ్ యొక్క దీవెనలు ప్రసాదించబడాలని వేడుకునే, నిలకడగా అల్లాహ్ యొక్క దీవెనలు పొందేందుకు ఎల్లప్పుడూ అల్లాహ్ కు కృతజ్ఞతలు తెలుపుకునే పద్ధతి ఎరిగిన, ఎవ్వరికీ తెలియకుండా అల్లాహ్ అమితంగా తన దీవెనలు ప్రసాదించిన, తనపై మరింతగా అల్లాహ్ దీవెనలు కురవాలనీ, నిలకడగా అల్లాహ్ దీవెనలు ప్రసాదించబడాలని కోరుకునే ప్రతి ముస్లింకు ....

Download

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్