ప్రతిఘటన సామగ్రి

వివరణ

గర్వించే, చులకన చేసే, తృణీకరించే, తిరస్కరించే క్రైస్తవులను మీ ఇంట్లో నుండి బయటకు పంపి, మరలా మీ ఇంటి గడపపై సూర్యకాంతి ప్రసరించేలా చేసే ప్రతిఘటన సామగ్రంతా ఇక్కడ ఉంది. బైబిల్ దాడులకు గురి అవుతున్న ముస్లింలందరూ తప్పక ఉంచుకోవలసిన ముఖ్య పుస్తకం ఇది.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్