వివిధ ధర్మాల మధ్య ధార్మిక చర్చలు (ఇంటర్ ఫెయిత్ డైలాగ్)

వివరణ

ప్రజలు విభిన్నంగా ఉంటారు. వారు పొందే సమాచారం మరియు అభ్యసించే విద్య యొక్క మూలాలు వేర్వేరు. దీని వలన వారి ఆలోచనలలో మరియు అభిప్రాయాలలో భిన్నత్వం ఉంటుంది. అంతేగాక వారి విశ్వాసాలలో కూడా భిన్నత్వం ఉంటుంది. అయితే, వీరి విభిన్న ఆలోచనలను మరియు విశ్వాసాలను ఒకచోటికి చేర్చి, వాటిని పరిశోధించే మరియు వాటిలోని మంచి-చెడులను వేరు చేసే మాధ్యమం తప్పకుండా ఉండాలి. అందే ఇంటర్ ఫెయిత్ డైలాగ్.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి

మూలాధారం:

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్