సమకాలీన భౌతికశాస్త్రవేత్తలు మరియు సృష్టకర్త ఉనికి

వివరణ

కొందరు సమకాలీన భౌతిక శాస్త్రవేత్తలు ప్రకటించిన ఆలోచనల ఇస్లామీయ క్రిటికల్ ఇవాల్యుయేషన్: మొదటి భాగం - విశ్వం యొక్క ఆద్యంతరహితం మరియు పదార్థం క్షీణించటం, బిగ్ బ్యాంగ్ పర్యవసానాలు.
కొందరు సమకాలీన భౌతిక శాస్త్రవేత్తలు ప్రకటించిన ఆలోచనల ఇస్లామీయ క్రిటికల్ ఇవాల్యుయేషన్: రెండవ భాగం - ఉనికి లేదా ఘటనల కారణాలను వివరించే వేర్వేరు సిద్ధాంతాలు, ఊహలు.
కొందరు సమకాలీన భౌతిక శాస్త్రవేత్తలు ప్రకటించిన ఆలోచనల ఇస్లామీయ క్రిటికల్ ఇవాల్యుయేషన్: మూడవ భాగం - సృష్టిలో జరుగుతున్న ఘటనల ఏకైక కారణం - ఒక బలమైన పరలోక శక్తి ఆ యా సంఘనలు జరిగేలా శాసించడం.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్