మీ నాలుకను కాపాడుకోండి

వివరణ

సోదరుడు మిర్జా ఈ పుస్తకంలోని సంభాషణలో ఏది నిషేదించబడింది మరియు ఏది అయిష్టమైనది అనే వాటి కోసం ఒక అధ్యాయాన్ని కేటాయించారు. ఉదాహరణకు చాడీలు, వ్యర్థప్రసంగాలు మరియు అపనిందలు మొదలైనవి. ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల సాక్ష్యాధారాలతో చెడు మాటల నుండి మన నాలుకను కాపాడుకోవడం తప్పనిసరి అనే విషయాన్ని ఆయన స్పష్టంగా నిరూపించినారు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్