అల్లాహ్ యొక్క అనుగ్రహంతో స్వర్గంలో ఎవరు ప్రవేశిస్తారు.

వివరణ

ఈ పుస్తకంలో ఎవరికీ మరియు దేనికీ అల్లాహ్ యొక్క ఏకత్వంలో భాగస్వామ్యం, సాటి కల్పించకుండా జీవించినవారిని అల్లాహ్ అనుగ్రహంతో స్వర్గంలోనికి చేర్చే కొన్ని మంచి పనులు మాత్రమే ప్రస్తావించబడినాయి.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్