అల్లాహ్ ను ఎలా ప్రేమించాలి

వివరణ

ఇహలోక జీవితంలో కలిగే ఆనందం అల్లాహ్ ను ఆరాధించడంలో ఉందని మరియు పరలోక జీవితంలో కలిగే ఆనందం ఆయనను చూడటంలో ఉందని రచయిత చెబుతున్నారు. కాబట్టి, ఇక నుండి మీరు నమాజు కొరకు వెళుతున్నప్పుడు, మీరు అల్లాహ్ ను ప్రేమిస్తున్నందు వలన, ఆయన జ్ఞాపకం రావటం వలన, ఆయనతో పాటు గడపేందుకు నమాజుకు వెళుతున్నాననే భావనతో వెళ్ళాలి. దీని వలన మనస్సు సంతుష్ట పడుతుంది. దాని ద్వారా మీరు మనశ్శాంతి మరియు సంతృప్తి పొందగలరు. దీన కోసమే నమాజు నిర్దేశించబడింది.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్