బరేల్వీలకు ఒక కానుక

వివరణ

ఇస్లామీయ సమాజ గొప్ప ధర్మవేత్తలు అహ్మద్ రజా ఖాన్ యొక్క సిద్ధాంతాలను ఖండిస్తున్నారనే సత్యాన్ని అమాయక బరేల్వీలకు తెలియజేయాలనే సదుద్ధేశంతో నేను ఈ చిరుపుస్తకాన్ని సంకలనం చేసినాను. అయితే బరేల్వీ పండితులు అమాయక ప్రజల హృదయాలలో అహ్లె సున్నతుల్ జమఅతు అంటే ద్వేషాన్ని నూరి పోస్తున్నారు. అలాంటి బరేల్వీ పండితుల దుష్ ప్రచారం వలన ప్రజలు అసలు ఇస్లామీయ పండితుల బోధనలకు దూరమవుతున్నారు. అందుకే ఈ చిరుపుస్తకంలో, సూఫీలు తమ రచనలలో వ్రాసిన వాటిలో నుండే నేను సంకలనం చేసాను. తద్వారా వారి అసత్యాలను అర్థం చేసుకోగలరు. ఎందుకంటే ఆ సూఫీ పండితులు అసత్యవాదులని వారు చెప్పలేరు కదా.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్