పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్

వివరణ

జీవితం అంటే ఏమిటి మరియు ఆరాధన అంటే ఏమిటి అనే వాటి గురించి ఇస్లాం ధర్మం ఇస్తున్న ఒక సంక్షిప్త వివరణ

Download

మూలాధారం:

ఫీడ్ బ్యాక్