ఖలీఫాల చరిత్ర

వివరణ

ఇస్లామీయ సామ్రాజ్యంలోని మొదటి నలుగురు ఖలీపాల (రదియల్లాహు అన్హుమ్) గురించి ప్రామాణిక హదీథులతో ప్రస్తావించబడింది. పరిపాలనలో వారు చూపిన న్యాయవర్తన, నైతిక నిష్ఠ, చిత్తశుద్ధి, సరళత, నిష్కాపట్యం, సజ్జనత్వం మరియు వివేకం ప్రదర్శించబడింది. సున్నతులను అనుసరించడంలో వారు చూపిన చొరవ మరియు ఇచ్చిన ప్రాధాన్యత గురించి కూడా పేర్కొనబడింది.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్