క్రైస్తవ ధర్మం మరియు ఇస్లాం ధర్మం

వివరణ

ఇస్లాం ధర్మం ఒక విశ్వజనీన ధర్మం. ఇస్లాం మరియు క్రైస్తవ ధర్మాల మధ్య చేయబడిన కంపెరిటివ్ అధ్యయనంలో ఇస్లాం ధర్మం యొక్క పరమతసహన గుణాన్ని పాఠకుడు గుర్తిస్తాడు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్