ఆత్మ శుద్ధీకరణం

వివరణ

అనేక కారణాల వలన నేటి కాలంలో ఇలాంటి పుస్తకం అవసరం చాలా ఉంది. మొదటి కారణం ఏమిటంటే, ఇస్లాం ధర్మ సందేశంలో మరియు ఇహపరలోకాలలో మానవాళి సంక్షేమ ప్రక్రియలో ఆత్మ శుద్ధీకరణకు కేంద్రీయ స్థానం ఇవ్వబడింది. నిస్సందేహంగా ఇదే మొత్తం ప్రవక్తలు మరియు సందేశహరులందరి ప్రధాన కార్యమై ఉండింది.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్