ఇదియే ఇస్లాం

వివరణ

ఇది డాక్టర్ సాలెహి ఇబ్నె అబ్దుల్ అజీజ్ ఆలె షేఖ్ ఇచ్చిన ఒక ఉపన్యాసం. దైవవిశ్వాసం, ఆరాధన, చట్టం, పరిపాలనా వ్యవస్థ, నీతి, ఆర్థిక వ్యవస్థ, సామాజిక వ్యవస్థ, అంతర్జాతీయ సంబంధాలు మరియు ఇతర విషయాలలో ఇస్లామీయ పద్ధతిని ఆయన వివరించారు.

Download

మూలాధారం:

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్